Plan rada

Upravnog odbora Udruženja-Udruge penzionera-umirovljenika Općine Jajce za tekuću 2013 godinu

a ) Aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaja penzionera-umirovljenika i organizacije rada:

 

1. Upis ogrijevnog drveta za 2014 godinu rok do kraja 11 mjeseca.

2. Aktivnosti prema Općini da se Udruženje-Udruga uvrsti u korisnike budžetskih sredstava za 2014 godinu

3. Aktivnosti na dobivanju grantova od Općine.

4. Aktivnosti na ažuriranju isporuke ogrijevnog drveta za 2013 godinu.

5. Raditi i dalje na dobivanju donacija od humanitarnih organizacija i od naših privrednih subjekata.

6. Ažurirati aktivnosti na prikupljanju sredstava za centralno grijanje i zatvaranje konstrukcije finansiranja i početak radova sa odabranim izvodačem.

7. Završiti započete aktivnosti sa JP „Elektroprivreda“HZHB poslovnica Jajce.

8. Nastaviti saradnju i aktivnosti sa Kantonalnim savezom penzionera-umirovljenika,Federalnim Savezom penzionera-umirovljenika i preko njih sa Federalnim fondom PIO/MIO radi: borbe za poboljšanje materijalnog položaja penzionera-umirovljenika. - izdvajanje fonda zarađenih penzija od penzija pod povoljnijim uslovima i socijalnih penzija. - aktivnosti za poboljšanje zdravstvenih usluga - aktivno ucešće u svim akcijama S PU SBK-a i SPU FbiH u cilju poboljšanja standarda. - povrat stanova. - ucešće u radu organa SPU SBK-a i SPU FbiH.

9. Saradnja sa drugim Udruženjima-Udrugama u Federaciji BiH i šire.

10. Održavanje sastanaka Upravnog odbora Udruženja-Udruge po potrebi.

11. Podnošenje financijskog izvještaja i završnog računa za proteklu godinu.

12. Podnošenje izvještaja o radu za proteklu godinu i kvartalno za tekuću godinu.

13. izrada plana rada za narednu godinu.

14. Redovno održavanje Skupštine Udruženja-Udruge.

15. Donošenje financijskog plana za tekuću godinu.

Rad komisija:

 

1. Pomoć oboljelim i iznemoglim

2. Raspodjela sredstava za oboljele kategorije po Pravilniku.

Sport i rekreacija:

 

1. Organizovati tri jednodnevna izleta.

2. Otvaranje Kluba penzionera-umirovljenika.

3. Raditi formiranje i rad sekcija (internet,ples,muzika itd)

4. Pješačenjem do zdravlja

5. Ako zaživi Klub - mogućnost ljetnje bašte.

6. Održati šest sastanaka U.O. i prema potrebi

 

"Covjek ne može da ucini ništa protiv toga što je star, ali se mora svim silama boriti da ne zastari!"

Zato dodite u naš klub, družimo se i starimo kvalitetnije!

Ponedjeljak 09 - 12 h
Srijeda: 09 - 13 h
Petak: 09 - 11 h

Tel: 030 659 506
E-mail: info@upujajce.com
Adresa: Donje Pijavice 57, Jajce, Bosna i Hercegovina