Search
Close this search box.

Novosti

Obilazak stanova na koje pravo raspolaganja ima Udruženje-Udruga

Dana 22.10.2013 godine komisija je pregledala stanove na koje pravo raspolaganja ima Udurženje-Udruga penzionera-umirovljenika opæine Jajce.Komisija  je bila u sastavu:

Bubalo Zvonimir predsjednik

Kajiæ Hedviga,Kasum Nermana,Kraktus Nadžija i Kršlak Mediha èlanovi  te voditelj ispostave PIO/MIO Jajce Martinoviæ Lovro.Komisija je konstatovala da su stanovi u vrlo lošem stanju.

Ovim putem ponovo obavještavamo sve zainteresovane èlanove penzionera-umirovljenika  koji nemaju rješeno stambeno pitanje da se obrate u Udurženje-Udrugu  u Pijavicama.

                                                                                                                                               K o m i s i j a