Search
Close this search box.

Novosti

Staraèki dom u Jajcu

Dana 06.08.2013.godine, na inicijativu Udruženja/Udruge penzionera/umirovljenika Opæine Jajce, održan je sastanak predstavnika ovog Udruženja s predstavnicima ostalih nevladinih organizacija i udruženja Opæine Jajce u prostorijama Kluba penzionera/umirovljenika, s poèetkom u 19:00h. Na dnevnom redu bila je samo jedna toèka dnevnog reda: Pokretanje inicijative za osnivanje staraèkog doma u Jajcu. Nazoèni predstavnici udruženja i organizacija pozdravili su ovu inicijativu i bili jednoglasni u stavu da u što kraæem roku treba nadležnima prezentirati zahtjev za osnivanje javne ustanove koja bi bila pravni nositelj za realizaciju osnivanja staraèkog doma u našoj Opæini. Na sastanku su dogovorene poèetne aktivnosti za realizaciju ovog projekta te je izabran i inicijativni odbor u sljedeæem sastavu: 

1. Hedviga Kajiæ – predsjednica inicijativnog odbora
2. Nermana Kasum – zamjenica predsjednice
3. Sanja Jekauc- èlan
4. Emir Zjajo – èlan
5. Bruno Ljubez – èlan
6. Taib Kasumoviæ / Atif Kuèukoviæ – Atko  – èlan
7. Marjana Marjanoviæ – èlan
8. Enes Milak  – èlan

Inicijativni odbor, u ime nevladinog sektora Opæine Jajce, poziva sve graðane grada Jajca da podrže ovu ideju èija bi realizacija znaèila prijeko potrebnu humanizaciju odnosa prema starijoj populaciji u našem gradu jer smo svi svjesni èinjenice da taj zanaèajan postotak naših sugraðana trenutno nema adekvatnu institucionalnu podršku koja je, i u zakonu, ali i u praksi suvremenog i civiliziranog društva, davno ureðena i uobièajena.