Search
Close this search box.

Novosti

Inicijativni odbor za osnivanje staračkoga doma u Jajcu

Dana 04. 02. 2016. godine, načelnik Općine Jajce i predsjedavajući OV-a u uredu načelnika Općine ponovno su se sastali s predstavnicima Inicijativnog odbora za osnivanje staračkoga doma u Jajcu.

Podsjećamo da su prošlom sastanku, pored načelnika Općine, predsjedavajućeg OV-a, općinskoga pravobranitelja i predstavnika Inicijativnog odbora, nazočili i direktor JU Dom zdravlja Jajce, g. Hrnjić, i direktor Opće bolnice Jajce, g. Matijević. Tada je dogovoreno da se ova dva pravna subjekta, koja su na neki način proizašla iz prijeratnog Medicinskog centra “Nemanja Vlatković”, u pisanoj formi izjasne hoće li im nekretnine nekadašnjeg Medicinskog centra, konkretnije, zgrade stare bolnice, koje su i procijenjene kao najpogodnije za izgradnju staračkoga doma, trebati za proširenje kapaciteta, a u skladu s djelatnošću koju obavljaju.

Također je dogovoreno da će, ako navedeno izjašnjavanje bude išlo u smjeru da potrebe za navedenom imovinom u tom smislu nijedan od navedenih subjekata nema, Općina Jajce inicirati da se započne procedura uknjižbe Općine kao vlasnika navedenih nekretnina te da će se definirati namjena navedenih nekretnina za potrebe osnivanja staračkoga doma.

Odmah na početku ovog sastanka zaključeno da je pisano izjašnjenje JU Dom zdravlja Jajce išlo u navedenom smjeru, ali da je u izjašnjenju Opće bolnice Jajce došlo do novog momenta u ovom slučaju. Zato je dogovoreno da se sastanak nastavi kasnije istog dana u prostorijama Doma umirovljenika/penzionera Jajce te da sastanku nazoči i direktor Opće bolnice, g. Matijević, radi pojašnjenja navedenog dopisa koji je stigao na adresu Općine.

Na nastavku sastanka direktor Matijević je izjavio da on kao direktor Opće bolnice Jajce mora zastupati interese ustanove kojoj je na čelu i da nema pravo, bez obzira na otvoreno pitanje vlasništva, odreći se ijednog potencijalnog dijela imovine pa ni potencijalne koristi koju bi, kao pravna sljednica nekadašnjeg Medicinskog centra, Opća bolnica Jajce mogla imati od bilo kakvog oblika prodaje ili korištenja navedenih nekretnina, pa bilo to u svrhu osnivanja staračkoga doma ili u bilo koju drugu svrhu.

Inicijativni odbor, a ni predstavnici Općine Jajce, nisu podržali ideju da se navedena inicijativa osnivanja staračkoga doma trenutno uopće promatra kroz prizmu stjecanja bilo kakve druge koristi osim općedruštvene pa je odlučeno da se nastavi sa realizacijom ranije dogovorenih aktivnosti, tj. da Općina Jajce i OV-e započnu proceduru uknjižbe Općine kao vlasnika navedenih nekretnina te da se definira njihova namjena za potrebe osnivanja staračkoga doma, a da se sam projekt kasnije najlakše može realizirati kroz javno-privatno partnerstvo. Na kraju je naglašeno da Inicijativni odbor i dalje očekuje sve povratne informacije vezane za pitanje osnivanja staračkoga doma te da i dalje stoji na raspolaganju za bilo kakvu pomoć i podršku u realizaciji inicijative.

Inicijativni odbor