Search
Close this search box.

Novosti

Sastanak predsjednika u banji “Reumal” Fojnica

Dana 18.09.2013. godine (srijeda) sa poèetkom u 11:00h u banji “Reumal” Fojnica u Fojnici održan je sastanak predsjednika izvršnih odbora opæinskih udruženja, predsjednika kantonalnih Saveza i èlanova IO-a Saveza na kojem se razmatralo sljedeæe: 

1. Upoznavanje sa Ugovorom koji je prihvatio Izvršni odbor sa Banjom Fojnica za 2014. godinu

2. Finaliziranje dogovora o završnim pripremama za organizovanje demonstracija 24.09.2013. godine u Sarajevu i usvajanje zahtjeva koji æe biti postavljeni Vladi i Parlamentu Federacije. 

Ispred našeg Udruženja/Udruge na sastanku su prisustovale predsjednica  i sekretar Udruženja/Udruge. 

Nakon uspješno završenog sastanka na kojem su usvojeni odreðeni prijedlozi i sugestije organizovan je zajednièki ruèak u prostorijama “Reumal-a”.