Search
Close this search box.

Novosti

Sastanak u Domu zdravlja: Lijekovi sa esencijalne liste

Dana 12.03.2015. godine održan je sastanak delegacije Upravnog odbora Udruženja / Udruge PIO / MIO Jajce sa Direktorom Doma zdravlja Jajce, gospodinom Nisvetom Hrnjiæem i njegovim suradnikom Huseinom Ajkuniæem. Sastanku je prisutan bio i Predjsednik Udruženja dijabetièara gospodin Omer Crnkiæ. 

Delegaciju penzionera / umirovljenika predvodila je Predsjednica, gospoða Hedviga Kajiæ a u delegaciji su još bili Nermana Kasum, Hamdija Osmiæ, Popratin Ljuban, Hudžek Jadranka (Vlasta) i Fikret Kasum. Sastanak je održan u Domu zdravlja. 

Tema razgovora: Lijekovi sa esencijalne liste

Poslije predstavljanja delegacije, Direktor Doma zdravlja obratio se prisutnima, da je utvrðena lista esencijalnih lijekova i da su sredstva koja su odobrena za lijekova javna. Za Opæinu Jajce odobrena su mjeseæna izdvajanja u 2014. godini u iznosu od 55.810,00 KM. Godinu 2014. smo završili sa prekoraèenjem od 16.715,07 KM. Taj iznos bit æe umanjen u narednom periodu. To je odluka Upravnog odbora / vijeæa Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK. Cilj sastanka je dogovor kako iæi pred Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK sa poveèanjem sredstava za esencijalnu listu, jer Jajce ima najviše dijabetièara na inzulinu i tabletama te osoba sa psiho oboljenima i osoba na dijalizi. 

Sa svoje strane delegacija penzionera / umirovljenika iznijeli su svoje stajalište kako prevaziæi nastalu situaciju. Jedno od rješenja kako dobiti više sredstava za Opæinu Jajce je i traženje da se ukinu kantonalni / županijski Zavodi za zdravstveno osiguranje te da samo ima Federalni zavod, jer najviše sredstava se troši na administraciju zaposlenih u zavodima kantona / županija. 

Jedan od zakljuèaka pored traženja ukidanja kantonalnih / županijskih zavoda je i traženje poveæanja sredstava što je Jajce sredina sa poveæanim brojem dijabetièara, psihopata i dijalizom. 

Takoðer je Direktor uze obavezu da sa našim ljekarima internistima obavi razgovor da se troše jeftiniji inzulini, jer na odobrena sredstva najveæa stavka su inzulini. Direktor Hrnjiæ je obeæao pismeni zahtjev dostaviti i Udruženjima da imamo na uvid aktivnost Doma zdravlja Jajce na poveæanju sredstava za naše bolesne.